Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 14.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXIV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2023 roku;
b) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
5. Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest na udzielanie wsparcia, informacji oraz pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby
z problemami związanymi  z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii  i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie
w godzinach 16.00-21.00.
 Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna
i oparta na zasadzie zaufania.

Jednocześnie informujemy, że numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia jest ten sam – 800 199 990 – i niezmiennie pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystaćz konsultacji.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola należności niepodatkowych (odpłatność za śmieci, zrzut ścieków z uwzględnieniem dowożonych, opłata za wodę) z podziałem na sołectwa.
2. Kontrola działalności oczyszczalni ścieków i PSZOK oraz rozliczenie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w całej gminie.

Herb Gminy Osiek Mały

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 08 września 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI i LII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
 8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję 2024 – 2027;
 2. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 3. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Mały.
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
 5. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i głosy.
 3. Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Gminy.

 

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

 

 

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 8.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami
Rady Gminy Osiek Mały wspólnie z Komisją ds. Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego Rady Gminy Osiek Mały.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza realizacji wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków od początku projektu.
2. Kontrola (opinie i wnioski) ochrony środowiska, ujęć wody, przepompowni ścieków i sprawności hydrantów, podłączenie deszczówki do kanalizacji. Analiza gospodarki wodno – ściekowej.

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały informuje, że w dniu 01 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający jedną minutę.