Kampania "Stop przemocy"

Informacja prasowa na temat ogólnopolskiej Kampanii „Przeciwdziałanie przemocy domowej – Stop przemocy” organizowanej przez Instytut Nowej Kultury

Fundacja Instytut Nowej Kultury na początku 2024 r. zaprosiła jednostki samorządu terytorialnego do udziału w bezpłatnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej „Stop przemocy”. W ramach kampanii zostaną zorganizowane 4 webinaria eksperckie online poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem przemocy domowej m.in. przemoc wobec dzieci; standardy ochrony małoletnich; rodzaje przemocy domowej. Adresatami webinariów są specjaliści pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach kampanii zostaną przygotowane także materiały graficzne oraz artykuły eksperckie, które uczestnicy kampanii będą mogli publikować w swoich kanałach informacyjnych, aby upowszechniać wiedzę na temat przeciwdziałania przemocy domowej w środowisku lokalnym. Ekspertem kampanii jest dr hab. Magdalena Szafranek, prawniczka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening struktur zarządzania kryzysowego. W związku z powyższym w dniu 27 czerwca 2024 r.
o godz. 12:00 w celach treningowych zostanie przeprowadzona próba syren alarmowych w opcji cichego sprawdzenia syren.

Herb Gminy Osiek Mały

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Osiek Mały.
Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi.

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.
Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 05 czerwca 2024 roku o godz. 13 00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Osiek Mały za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2023.

Herb Gminy Osiek Mały

Zarządzenie nr 1/24 Wójta Gminy Osiek Mały z dnia 22.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Osiek Mały w okresie od 01 czerwca 2024 r.

zarządzenie

wzór oferty

wzór sprawozdania

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 15 30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2023.