Program Czyste PowietrzeRealizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" do dnia 31.12.2023

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2023 r. - 262
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć do dnia 31.12.2023 r. - 129
 • Kwota wypłaconych dotacji do dnia 31.12.2023 r. – 3 033 615,03 zł.


Realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" do dnia 30.09.2023:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie do dnia 30.09.2023 r. - 238
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć do dnia 30.09.2023 r. - 125
 • Kwota wypłaconych dotacji do dnia 30.09.2023 r. - 2 483 198,15 zł.

 

Informacje o Programie CZYSTE POWIETRZE

 

Na mocy zawieranych Porozumień dotyczących wspólnej realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze, gminy mają szansę wspierać swoich mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Celem realizacji zadań wynikających z Porozumienia jest lepsza jakość życia lokalnej społeczności związana z poprawą jakości powietrza i zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych

Porozumienie ustala zasady promocji Programu, zadania gmin związane ze wsparciem mieszkańców jak również zasady pokrywania przez NFOŚiGW kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach Porozumienia.

Na mocy zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Gminy w Osieku Małym uruchomił punkt konsultacyjno - informacyjny obsługi programu Czyste Powietrze. Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1, pok.6 i 19.

Informacje i porady w sprawie Programu udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 63 26 24 174,26 24 185 oraz osobiście w dniach: wtorek i piątek w godz.9-14.
W celu sprawnej obsługi interesantów pomoc w wypełnianiu wniosków do programu Czyste Powietrze odbywa się po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.
 1. Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

 1. Formy dofinansowania
 • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu).
 1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia
 • dla dotacji oraz dotacji z prefinansowaniem: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
 1. Okres realizacji
 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

z zastrzeżeniem pkt 11.11 Części 1) Programu, pkt 11.12 Części 2) Programu i pkt 11.11 Części 3) Programu, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem: 

www.czystepowietrze.gov.pl

SPRAWDŹ JAKĄ DOTACJĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ NA CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE. Kliknij poniżej w link: 

Uniwersalna broszura o programie

Realizuj

W celu przybliżenia Wnioskodawcom procesu wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz wsparcia w podjęciu decyzji na temat zakresu planowanych prac oraz materiałów kwalifikujących się do dofinansowania, poniżej zamieszczone zostały narzędzia pomocnicze w postaci:

 • Kalkulatora dotacjiktóry pozwoli określić zakres planowanego przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę dotacji;
 • Listy ZUM, zawierającej wykaz urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania;
 • Kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia budynków, dzięki któremu w łatwy sposób można wyliczyć grubość wymaganej izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg- oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/zrealizuj/

Rozlicz

Pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poniżej pod linkiem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/rozlicz/

 

 

Link naboru:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

 

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZEw Urzędzie Gminy w Osieku Małym

Na mocy zawieranych Porozumień dotyczących wspólnej realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze, gminy mają szansę wspierać swoich mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu, zadania gmin związane ze wsparciem mieszkańców jak również zasady pokrywania przez NFOŚiGW kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach Porozumienia.

Na mocy zawartego Prozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Gminy w Osieku Małym uruchomił punkt konsultacyjno - informacyjny obsługi programu "Czyste Powietrze". Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy ul. Główna 1.

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” udzielane są telefonicznie pod numerami tel. 63 26 24 174/185 oraz osobiście w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze we wtorki i w piątki w godz.9.00-14,00 , termin wizyty w Urzędzie należy wcześniej umówić z pracownikiem pod numerem telefonu:

63 26 24 174 – Małgorzata Śliwicka-Fijałkowska (pok.6)

63 26 24 185 - Agnieszka Miśko (pok.19)

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE od początku trwania programu do 30 września 2022 r. – Statystyki dla Gminy Osiek Mały:

 • Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 160

 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 73

 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]: 1 074 692,04

Poniżej linki z praktycznymi informacjami i dokumentami programu: