Wybory to święto demokracji. Nasze decyzje mają fundamentalne znacznie – decydują o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjneGminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

Już wcześniej rząd ogłosił konkurs "Bitwa o remizy", który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy.

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:
✔ 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
✔ 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia!

Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 14.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXIV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2023 roku;
b) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
5. Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest na udzielanie wsparcia, informacji oraz pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji, od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby
z problemami związanymi  z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii  i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie
w godzinach 16.00-21.00.
 Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna
i oparta na zasadzie zaufania.

Jednocześnie informujemy, że numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia jest ten sam – 800 199 990 – i niezmiennie pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystaćz konsultacji.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola należności niepodatkowych (odpłatność za śmieci, zrzut ścieków z uwzględnieniem dowożonych, opłata za wodę) z podziałem na sołectwa.
2. Kontrola działalności oczyszczalni ścieków i PSZOK oraz rozliczenie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w całej gminie.

Herb Gminy Osiek Mały

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 08 września 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI i LII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
 8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję 2024 – 2027;
 2. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 3. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Mały.
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
 5. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i głosy.
 3. Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Gminy.

 

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.