O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

grafika Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 05 maja 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Objazdowa kontrola budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Objazd - Biblioteka Gminna w Osieku Małym łącznie z filiami w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 9 maja 2023 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Osiek Mały za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2022.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2022.

O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.