Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola należności niepodatkowych (odpłatność za śmieci, zrzut ścieków z uwzględnieniem dowożonych, opłata za wodę) z podziałem na sołectwa.
2. Kontrola działalności oczyszczalni ścieków i PSZOK oraz rozliczenie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w całej gminie.

Herb Gminy Osiek Mały

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 08 września 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI i LII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
 8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję 2024 – 2027;
 2. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 3. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Mały.
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
 5. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i głosy.
 3. Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Gminy.

 

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

 

 

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2023 roku o godz. 8.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Terenami
Rady Gminy Osiek Mały wspólnie z Komisją ds. Współpracy z Samorządami Wiejskimi i Porządku Publicznego Rady Gminy Osiek Mały.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza realizacji wniosków dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków od początku projektu.
2. Kontrola (opinie i wnioski) ochrony środowiska, ujęć wody, przepompowni ścieków i sprawności hydrantów, podłączenie deszczówki do kanalizacji. Analiza gospodarki wodno – ściekowej.

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały informuje, że w dniu 01 sierpnia 2023 roku o godz. 17:00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający jedną minutę.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 25 lipca 2023 roku o godz. 9.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
 2. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023–2026.
 1. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Gminy.

W dniu 25.07.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

 

 

Herb Gminy Osiek Mały

Wójt Gminy Osiek Mały

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim

V. Informacje:

a) Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim”

w terminie do dnia 25 lipca2023 r. do godz. 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 13 00 (decyduje data wpływu do urzędu).

b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej .

c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie lub telefonicznie).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Małym.

Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Administracyjnych – Marta Żabierek

tel.: (63) 262 41 73.

d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata przystępującego do konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

e) Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Mały.

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna