Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 14.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LV i LVI Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na obszarze gminy Osiek Mały;
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy powierzchni dachowej budynku administracyjnego po byłej betoniarni położonego w miejscowości Osiek Mały na okres kolejnych 3 lat oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy powierzchni dachowej budynku hydroforni położonego w miejscowości Osiek Wielki na okres kolejnych 3 lat oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku po Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich na okres kolejnych 5 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
f) przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
g) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
h) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych;
i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
j) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiek Mały „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2024-2028;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
l) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
m) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zakończenie obrad LXV Sesji Rady Gminy.

W dniu 30.11.2023 r. o godz. 11:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
W dniu 30.11.2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Herb Gminy Osiek Mały

Program współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 

Zarządzenie

Projekt programu współpracy

Formularz zgłaszania uwag

Bezpłatny WEBINAR Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Chcesz wiedzieć, jak efektywnie uczyć się do egzaminu? Do czego dobrze jest się przyłożyć? Jak rozwiązywać poszczególne typy zadań?

Dołącz do bezpłatnego webinaru! Dowiesz się, jak ogarnąć Egzamin Ośmioklasisty bez wkuwania całej matmy. Serwis edukacyjny Zday.pl zaprasza w czwartek26.10, o 19:00. Wystarczy zapisać się na stronie:

https://zday.pl/egzamin-osmoklasisty/

W trakcie webinaru:

 • poznasz techniki rozwiązywania zadań;
 • wspólnie z prowadzącym rozwiążesz przykładowe zadania;
 • poznasz budowę arkusza egzaminacyjnego i rodzaje zadań;
 • będzie czas na zadawanie pytań.

Webinar poprowadzi Karol Wilczyński, twórca systemu Szybka Matma. Ekspert od bezstresowego i skutecznego nauczania.

Nasz webinar stanowi kontynuację działań, które w poprzednim roku szkolnym zgromadziły 21 tysięcy uczestników.

Na tym wydarzeniu każdy znajdzie coś dla siebie - bez względu na to, jaki jest Twój poziom matematycznej wiedzy. Zapisz się już teraz: https://zday.pl/egzamin-osmoklasisty/

Zapraszamy!

Wójt Gminy Osiek Mały
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim

Informacje:

 • a) Sposób i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim” w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 13 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 13 00 (decyduje data wpływu do urzędu).
 • b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 • c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie lub telefonicznie). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Małym
  Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Administracyjnych – Marta Żabierek tel.: (63) 262 41 73.
 • d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata przystępującego do konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 • e) Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Mały.

Klauzula_informacyjna

Ogłoszenie_o_konkursie

Wybory to święto demokracji. Nasze decyzje mają fundamentalne znacznie – decydują o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjneGminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

Już wcześniej rząd ogłosił konkurs "Bitwa o remizy", który zakłada, że w każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy.

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:
✔ 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
✔ 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia!

Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie.