Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 21 maja 2024 roku po zakończonej sesji Rady Gminy w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2023.

 

 

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 21 maja 2024 roku o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Osiek Mały.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
2. Analiza projektów uchwał w sprawie:
a) określenia zasad i wysokości przyznawania diet radnym Rady Gminy Osiek Mały;
b) określenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu
wykonawczego jednostki pomocniczej gminy;
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek Mały.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 21 maja 2024 roku o godz. 16.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się II SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek Mały;
b) powołania Stałych Komisji Rady Gminy Osiek Mały;
c) określenia zasad i wysokości przyznawania diet radnym Rady Gminy Osiek Mały;
d) określenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu
wykonawczego jednostki pomocniczej gminy;
e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek Mały;
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy.

Herb Gminy Osiek Mały

Informuję, że w dniu 16 maja 2024 roku o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2023.