azbest

Masz azbest? Złóż wniosek o dofinansowanie na jego usunięcie. Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że przystąpiliśmy do programu polegającego na sfinansowaniu demontażu pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest jego transport i utylizację oraz wyrobów azbestowych magazynowanych na nieruchomości.


Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetów Gmin powiatu kolskiego oraz  środków własnych z Budżetu Powiatu.
Termin przyjmowania wniosków od dnia 11 maja do 31 sierpnia br.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy, pok. nr 6, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie Powiatu Kolskiego.
Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby azbestowe lub zgodę właściciela a w przypadku współwłasności wszystkich współwłaścicieli w formie pełnomocnictwa.
W zależności od wykonywanych robót wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Kole lub uzyskać pozwolenie na budowę.

 

Regulamin

Załącznik nr 1 - wniosek dla osob fizycznych

Załącznik nr 2 - wniosek dla pozostałych wnioskodawcow

Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie 2016

Załącznik nr 5 - Formularz informacji 2016