Informuję, że w dniu 9 maja 2023 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Osiek Mały za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2022.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały za rok 2022.