Szczegóły naboru w załącznikach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały (pokój nr 8) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 13.00,  w zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent  ds. ochrony środowiska, sportu, wodociągów i kanalizacji”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.