Informuję, że w dniu 19 marca 2024 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXVIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z LXI, LXII, LXIII, LXIV i LXV Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
  8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
  9. Zapoznanie się z analizą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Osiek Mały za rok 2023.
  10. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego obszaru Gminy Osiek Mały w 2023 roku.
  11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia wniosku mieszkańców;
  b) przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Bartłomieja
  Apostoła w Osieku Wielkim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków;
  c) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2024 roku;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek Mały;
  e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Mały na 2024 rok;
  f) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji;
  g) zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok;
  h) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2024 – 2027.
  13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  14. Wolne wnioski i głosy.
  15. Zakończenie obrad LXVIII Sesji Rady Gminy.

  W dniu 19.03.2024 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
  W dniu 19.03 .2024 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.