Informuję, że w dniu 26 stycznia 2024 roku o godz. 11.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXVII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIX i LX Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
 8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
 9. Informacja o ustaleniu terminów obchodów uroczystości i rocznic państwowych, zawodów sportowych i imprez masowych sportowych w 2024 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028;
 2. przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Osiek Mały na lata 2024 – 2027;
 3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej;
 4. zmiany uchwały nr 259/18 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Osiek Mały;
 5. zmiany uchwały nr 182/17 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Mały i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów;
 6. planu pracy Rady Gminy Osiek Mały na 2024 rok;
 7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały na 2024 rok;
 8. ustanowienia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Osiek Mały na 2024 rok;
 9. zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok;
 10. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2024 -2027.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i głosy.
 3. Zakończenie obrad LXVII Sesji Rady Gminy.

 

W dniu 26.01.2024 r. o godz. 09:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

W dniu 26.01.2024 r. o godz. 09:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.