OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 08 września 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI i LII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
 8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kole na kadencję 2024 – 2027;
 2. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 3. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek Mały.
 4. zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
 5. zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i głosy.
 3. Zakończenie obrad LXI Sesji Rady Gminy.

 

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

 

W dniu 08.09.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.