O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia petycji;
b) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek Mały na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029;
c) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2023 roku;
d) wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek Mały;
e) zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w koninie za 2022 rok;
f) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
g) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i głosy.
11. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Gminy.

W dniu 23.05.2023 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

W dniu 23.05.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.