O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LVI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Zapoznanie się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Gminy Osiek Mały w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola publicznego w miejscowości Rosocha;
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym za rok 2022;
c) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
d) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2023-2026.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i głosy.
11. Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Gminy.

W dniu 27.04.2023 r. o godz. 08:00 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
W dniu 27.04.2023 r. o godz. 08:30 odbędzie się w Świetlicy Urzędu Gminy posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.