Program współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 

Zarządzenie

Projekt programu współpracy

Formularz zgłaszania uwag