Wójt Gminy Osiek Mały
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim

Informacje:

  • a) Sposób i termin składania ofert:
    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim” w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 13 00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 13 00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  • b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  • c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie lub telefonicznie). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Małym
    Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Administracyjnych – Marta Żabierek tel.: (63) 262 41 73.
  • d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata przystępującego do konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  • e) Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Mały.

Klauzula_informacyjna

Ogłoszenie_o_konkursie