Wójt Gminy Osiek Mały

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych

V. Informacje:

a) Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych”

w terminie do dnia25 lipca2023 r. do godz. 1300 w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 13 00 (decyduje data wpływu do urzędu).

b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej .

c) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (pisemnie lub telefonicznie).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku Małym.

Osoba do kontaktu: Dyrektor ds. Administracyjnych – Marta Żabierek

tel.: (63) 262 41 73.

d) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata przystępującego do konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

e) Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek Mały.

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna