WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ , NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2022 ROKU. 

 W Osieku Małym w budynku
Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1

  • Środa - 10.00-14.00

*W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.

 

 UWAGA!!!

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem:

Telefon: (63) 26 17 823 lub e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu stosownego oświadczenia. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (Telefon, Internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu lub (hybrydowo) osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem.


ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ?
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
d) nieodpłatną mediację
e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?
1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
MEDIACJA
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
• rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
• przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
• przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
• zawarcie ugody;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.
NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE:
spraw formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także spraw,w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
DLA KOGO DARMOWA MEDIACJA?
Uprawniona do zainicjowania nieodpłatnej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną. Nie musi ona składać oświadczania.
SPOSÓB UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
• Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
• Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności
w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób, lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
• W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się:
• za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu
• (hybrydowo) osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem
Sposób udzielania porad prawnych zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej lub sanitarnej na terenie powiatu, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców.
PUNKTY SPECJALISTYCZNE NA TERENIE KRAJU
Od 1 stycznia 2022 r. zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych mogą korzystać beneficjenci z całego kraju. W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.
Więcej informacji wraz z listą dyżurów pod adresem:
https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

POWIAT KOLSKI

www.starostwokolskie.pl