Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Wójt Gminy Osiek Mały zaprasza do udziału w programie Granty PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Osiek Mały. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują w miejscowości lub gminie w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR),

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

  1. Złożenie oświadczenia przez :

- rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w miejscowości lub gminie w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w których pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

- ucznia szkoły średniej, który ukończył 18 rok życia i składa oświadczenie we własnym imieniu o zamieszkaniu w miejscowości lub gminie w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w których pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR;

- Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  2. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (umowy o pracę ,świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7).

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptop) zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć do 28 października 2021r. do godz. 15.00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać ze strony BIP – https://bip3.wokiss.pl/osiekmaly w zakładce Ogłoszenia lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym .

Informacje dodatkowe o programie Granty PPGR udziela w Urzędzie Gminy w Osieku Małym- Anna Falborska-sekretarz gminy, tel.63 2624173.

 Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

-     sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,

-     rodzic/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

-     rodzic/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy w Osieku Małym.

Do pobrania:

1)      wniosek,

2)      oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,

3)      oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,

4)      zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr