Osiek Mały to gmina typowo rolnicza. Produkcję rolną prowadzi ok.1000 gospodarstw rolnych. Jakość i struktura gleb decyduje, że uprawia się głównie żyto i ziemniaki, a hoduje trzodę chlewną. Mniejsze znaczenie ma uprawa pszenicy i roślin przemysłowych oraz hodowla bydła.
O kierunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin decyduje ich opłacalność oraz popyt. Poza rolnictwem działa ok. 330 podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność handlową i usługową. Oblicze gospodarcze gminy zmienia budowana przez KWB „Konin” odkrywka węgla brunatnego „Drzewce”. Po zakończeniu eksploatacji złoża na miejscu odkrywki powstanie zbiornik retencyjny, który znacznie poprawi stosunki wodne w tym rejonie i stworzy możliwości rozwoju turystyki. Krajobraz gminy jest urozmaicony przez powstające farmy wiatrowe. Największym zakładem i pracodawca jest firma SEGLA zajmująca się hartowaniem i uszlachetnianiem szkła.
Gmina dba o rozbudowę infrastruktury technicznej. Teren gminy został w pełni wyposażony w sieć wodociągową. Wszystkie miejscowości są stelefonizowane a w 2001r została zakończona na terenie całej gminy budowa Internetu szerokopasmowego. W 1998r zakończono gazyfikację Osieka Wielkiego. W 2000r oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Osieku Małym. Aktualnie w Osieku Małym, Dębach Szlacheckich i Osieku Wielkim jest założona kanalizacja sanitarna. Głównym celem gminy jest dążenie do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych zapewniających sukcesywnie poprawę środowiska gminy. Budowa kanalizacji zmniejszy zanieczyszczenie wód powierzchniowych głównie wolnostojących zbiorników co spowoduje, że tereny te będą częściej odwiedzane przez turystów. Czyste powietrze, woda i gleba przyczynią się do wzrostu atrakcyjności terenu. Stworzy to możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, a co się z tym w także powstaną nowe miejsca pracy. Dążąc do zapewnienia komfortu i poprawy bezpieczeństwa poruszających się po drogach pojazdów i osób, gmina buduje nowe i modernizuje istniejące drogi. Poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności i wygody ruchu. Poprzez rozwój infrastruktury oraz urozmaicony i malowniczy krajobraz jak również zwarte kompleksy leśne, liczne oczka wodne i bujną roślinność dąży się do podnoszenia atrakcyjności gminy. Samorząd gminy inwestorom oferuje wszelką pomoc, dobre przyjęcie oraz współpracę.