Urząd Gminy informuje, że od miesiąca grudnia rozpoczną się wzmożone czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów.

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie przedmiotowej kontroli nakłada na Wójta Gminy Osiek Mały Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 9u . Należy podkreślić, że kontrolowanie osób fizycznych nie wymaga pisemnego zawiadomienia o terminie planowanej kontroli.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu śmieci, karą jest wyższa opłata za odbiór odpadów, czyli cofnięcie ulgi związanej z segregacją śmieci co w ciągu roku może oznaczać podwyżkę o kilkaset złotych.

Jednocześnie informuje się, że w związku z otrzymaną informacją z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o. dotyczącą nowej stawki za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych wynika, że cena netto za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów zmieszanych może wzrosnąć o 43%.

Podsumowując powyższe podkreślić należy, że prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o..

W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów Rada Gminy zobowiązana jest do zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Osiek Mały
Marek Górczewski