zakończenie drugiej wojny światowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w Kole oraz zgodnie z  § 1 ust. 1, pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016.2091) informuje, że obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami.

W rozumieniu w/w przepisu jako inne miejsca przetrzymywania należy traktować woliery lub zadaszone miejsca z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. Jednakże, w przypadku , gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem, zgodnie z   § 1 ust 1, pkt 2 lit. f ww. rozporządzenia, miejsce, o którym mowa powyżej musi być bezwzględnie zadaszone na całej swej powierzchni.

PLW w Kole przypomina również, że obowiązuje nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nr tel. PIW Koło – 63 27 22 420