Urząd Gminy w Osieku Małym informuje  o możliwości zgłaszania szkód powstałych zbożach ozimych, zbożach jarych, warzywach gruntowych truskawkach  roślinach strączkowych  w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy. Rolnicy zgłaszający straty powinni  wykazać  wszystkie uprawy , nawet te  w których  nie wystąpiły szkody.

I w takim przypadku  w kolumnie 4 wniosku wpisujemy zero. Powierzchnia  poszczególnych upraw  podana przez rolnika, winna być  zgodna z powierzchniami  deklarowanymi  we wniosku o dopłaty bezpośrednie składane do AR i MR. W przypadku prowadzenia produkcji  towarowej zwierząt  niezbędne jest złożenia oświadczenia dotyczącego  przedmiotowej  produkcji. Oświadczenie  w zakresie  posiadanych  gatunków  zwierząt i ich ilości (kol.2.3) producent rolny  wypełnia  obowiązkowo. Gdy rolnik posiada  grunty w kilku gminach  dostarcza  do gminy w której  zamieszkuje - ma siedzibę   gospodarstwa , protokóły  z pozostałych gmin, celem sporządzenia  protokółu zbiorczego  dla całości gospodarstwa . Wnioski o oszacowanie strat należy  składać  w Urzędzie Gminy  w terminie do dnia  07.07.2017 roku. – nie później niż  do  likwidacji uprawy. Wniosek  do zgłoszenia  strat oraz  wzór oświadczenia  produkcji towarowej  zwierząt  można  uzyskać  u sołtysa , w Urzędzie Gminy  lub pobrać ze strony internetowej : www.osiek-maly.pl, http://bip.wokiss.pl/osiekmaly.

 

Wniosek

 

Oświadczenie