konkurs

Gmina Osiek Mały ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017 roku. ogłoszenie o naborze  osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 08.03.2017r

 

wzór kalendarzOgłoszenie na nabór kandydata do komisji konkursowej

wzór kalendarzOgłoszenie o konkursie na BIP

pdf Oferta - wzór

pdf Sprawozdanie - wzór

pdf Umowa - wzór

 

pdf Ogłoszenie wyników konkursu