Informuję,  że w dniu  26 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się VI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY


1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Osiek Mały.

 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9.Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Mały;
b) przyjęcia : Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Osiek Mały, Dęby Szlacheckie, Osiek Wielki, Młynek;
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki;
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Mały oraz określenie granic ich obwodów;
e) zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i głosy
14. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.