Informuję, że w dniu  26 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się V SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Osiek Mały.


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) planu pracy Rady Gminy Osiek Mały na 2019 rok;
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały na 2019 rok;
c) ustanowienia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Osiek Mały na 2019 rok;
d) załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym;
e) określenia zasad i wysokości przyznawania diet radnym Rady Gminy Osiek Mały;
f) zniesienia sołectwa Maciejewo, utworzenie sołectwa Plebanki nadanie Statutu Sołectwu Plebanki;
g) zniesienia sołectwa Szarłatów, przyłączenia miejscowości Szarłatów do Sołectwa Drzewce i nadanie Statutu Sołectwu Drzewce;
h) zniesienia Sołectwa Smólniki Racięckie, przyłączenia miejscowości Smólniki Racięckie do Sołectwa Łuczywno i nadanie Statutu Sołectwu Łuczywno;
i) zmiany uchwały nr 182/17 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Mały i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów;
j) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym;
k) zmiany uchwały nr 259/18 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Osiek Mały.
l) komunalizacji gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Koło;
m) zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2018.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i głosy
14. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.