Informuję, że w dniu  stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się IV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z III Sesji Rady Gminy Osiek Mały.


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2019-2023:
- przedstawienie projektu uchwały,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023;
b) przyjęcia budżetu Rady Gminy Osiek Mały na 2019 r.
- przedstawienie projektu uchwały,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja,
- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i głosy
13. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.