Informuję, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się III SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z II Sesji Rady Gminy Osiek Mały.


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek Mały;
b) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowego wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Osiek Mały w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Mały;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu położonego w miejscowości Osiek Mały na okres kolejnych ….. lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
e) załatwienia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym;
f) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiek Mały „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;
j) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osiek Mały na lata 2019-2024.
11. Zapoznanie się z protokołem nr 1/18 z 17.12.2018 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek Mały.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i głosy
14. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.