Informuję, że w dniu 30 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLI SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok;
b) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2018-2022:
c) podziału Gminy Osiek Mały na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych;
d) utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Osiek Mały;
e) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Osiek Mały;
f) zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją;
g) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego w 2018 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2018;
h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu położonego w miejscowości Osiek Wielki na okres kolejnych 3 lat oraz na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
i) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy rodów przeznaczonych na fundusz sołecki.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i głosy.
11. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy.