Informuję, że w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLIV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Zapoznanie się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Gminy Osiek Mały w roku 2017.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok;
b) zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Mały na lata 2018-2022:
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek Mały;
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osiek Mały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017:
przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy i sprawozdania finansowego;
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017;
dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;
e) udzielenia Wójtowi Gminy Osiek Mały absolutorium za 2017:
przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2017 wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017;
zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017;
dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek Mały z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.