Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku o godz. 10.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok;
b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.