Informuję, że w dniu 25 maja 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLIII SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok;
b) określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Osiek Mały za rok 2017.
10. Zapoznanie się z informacją z działalności OSP na terenie Gminy Osiek Mały w roku 2017
11. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Osiek Mały.
12. Zapoznanie się ze zbiorczego sprawozdania z umorzeń należności o charakterze cywilno – prawnym oraz udzielanych ulg dla osób fizycznych i jednostek nie będących przedsiębiorcami za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i głosy.
15. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.