Informuję, że w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XL SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok;
b) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek Mały – na lata 2017 – 2032”;
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Mały.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2017.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy.