Informuję, że w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XXXIX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok;
b) planu pracy Rady Gminy w Osieku Małym na 2018 rok;
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osieku Małym na 2018 rok;
d) ustanowienia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Osieku Małym na 2018 rok;
e) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek Mały;
f) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Osiek Mały jest organem rejestrującym.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2017.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.