Informuję, że w dniu 06 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLIX SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Powitanie gości.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z XLVI, XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze gminy Osiek Mały;
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
c) aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały;
d) Statutu Gminy Osiek Mały.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy za okres kadencji 2014-2018.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w kadencji 2014-2018.
8. Wręczenie podziękowań za 4-letnią działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców.
9. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy.