Informuję, że w dniu 05 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się II SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji 

2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z I Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały;
b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały;
c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek Mały;
d) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek Mały;
e) powołania Stałych Komisji Rady Gminy Osiek Mały;
f) wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Osiek Mały;
g) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek Mały;
h) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek Mały na 2019 rok;
j) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Mały na 2019 rok;
k) zaliczenia dróg do kategorii dróg na terenie Gminy Osiek Mały;
l) wykupu gruntu w miejscowości Witowo.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy.

 

Raport głosowań do pobrania