Informuję, że w dniu 02 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się XLV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjecie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.


5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapytania i odpowiedzi do radnego powiatu.
7. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek Mały”;
b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Osiek Mały;
c) zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. w Koninie za 2017 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy.