sprzedaz alkoholu

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) przedsiębiorca ma obowiązek:

  1. art. 111 ust. 4 – złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
    Od  1 stycznia 2016 roku  zgodnie z art. 18 ust. 12a (wejście w życie 1 stycznia 2016 r.) – przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia     o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni licząc od daty upływu ustawowego terminu ( 31 stycznia danego roku). W tym przypadku będzie jednak obowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego zezwolenia. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.
  2. art. 111 ust. 7 – zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
    Od  1 stycznia 2016 roku  zgodnie z art. 18 ust. 12b (wejście w życie 1 stycznia 2016 r.) – przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w danym roku, będzie miał możliwość dokonania wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni licząc od daty upływu ustawowego terminu. W tym przypadku będzie jednak obowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30%  opłaty za korzystanie z danego zezwolenia wyliczonej dla danego roku.
    Brak opłaty  w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Brak złożenia przez przedsiębiorcę zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim jak i nie uiszczenia w terminie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu spowoduje, że jego opłata wzrośnie łącznie o 60%.


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg