Mieszkańcy Gminy Osiek Mały w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) otrzymają pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”.

Punkt Informacyjny w Gminie Osiek Mały dotyczący Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Godziny pracy punktu:

WTOREK – od 8:00 do 13:00
PIĄTEK – od 8:00 do 13:00

Termin wizyty w Urzędzie należy wcześniej umówić z pracownikiem pod numerem telefonu

63 26 24 186 – wtorek
63 26 24 174 - piątek

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).
Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem można wypełnić podczas wizyty w Urzędzie Gminy Osiek Mały.

Następnie wniosek zostanie wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i przekazany do WFOŚiGW w Poznaniu. Wydana zostanie kopia wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Poznaniu. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

Gmina przekazuje wniosek do WFOŚiGW.

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie (czas na rozpatrzenie wniosku – 30 dni roboczych).
W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu i godziny.
Na spotkanie należy przygotować koniecznie:

 • 1. numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany –akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • 2. numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • 3. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • 4. rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • 5. powierzchnię całkowita budynku,
 • 6 faktury na poniesione wydatki (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji, jeżeli był poniesiony wydatek)
 • 7. ostatni formularz PIT lub zaświadczenie o dochodzie.

Trzeba posiadać aktualny adres mejlowy!

Wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji.
Wobec tego wraz z wnioskodawcą te osoby muszą pojawić się osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Osoba do kontaktu - Urząd Gminy w Osieku Małym
we wtorki pod nr tel. 63 26 24 186 – Emilia Płóciennik,
w piątki pod nr tel. 63 26 24 174 – Małgorzata Śliwicka -Fijałkowska

Wizyty w Urzędzie Gminy odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów


Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.

Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/wymagana-dokumentacja


WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/


INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU KROK PO KROKU

https://docs.google.com/document/d/1Dcl0fl6Zjewvdv7vxdmoB6U5SdumwnATbqa81RkZclQ/edit#


PYTANIA I ODPOWIEDZI

https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/