bieg

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.
W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście.
Świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego!!!

• Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
• Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.
W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry Start” nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
Na terenie Gminy Osiek Mały wnioski będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Małym.
• Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w dniach:
- poniedziałek w godzinach 8:00 do 15:00
- wtorek - czwartek w godzinach 8:00 do 14:00
w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym przy ul. Główna 6.
Piątek każdego tygodnia będzie dniem bez obsługi interesanta.
W celu usprawnienia obsługi zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
Przekazywanie przyznanych świadczeń będzie się odbywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy klienta.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry stary

Załącznik wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry stary


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg